Οκτ14. | 20:41

The Storyteller, The Knife and The «Machine» (Reenactement)

Sun 13/10 | Yiotta Ioannidou


videos by @athenswalk
 
Μετά τη διερεύνηση δύο ιστορικών γεγονότων, την εξέγερση του 1862 κατά του βασιλιά Όθωνα στην περιοχή της Καπνικαρέας και την επίθεση με μαχαίρι του Δημήτρη Ματσάλη του 1896 σε δύο παράγοντες της πόλης, ακολούθησε η επανάδραση (re-enactment) των γεγονότων αυτών στο ίδιο σημείο που έλαβαν χώρα.
 
After investigating the two historical events, the uprising of 1862 against King Otto in the vicinity of Kapnikareas and the attacked with a knife by Dimitris Matsalis of 1896 in two figures in the town, these events re-enactment followed in same place that they took place.