Νοέ27. | 1:49

Creative alternatives to the state of bankruptcy

24/11 4:00-5:30 | Gene Ray in conversation with Iain Boal

Πάνελ ομιλητών με θέμα τρεις συγκεκριμένες “δημιουργικές εναλλακτικές προτάσεις για έξοδο από τη χρεοκοπία”, όπου επισημαίνονται διαδικασίες υποκειμενικοποίησης και “καίριες στάσεις”. Μια συζήτηση προτάσεων σχετικά με το commoning (ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά), την περμακουλτούρα (μόνιμη καλλιέργεια) και την ιστορία “από τα κάτω”.

 

A panel discussion on three specific «creative alternatives to the state of bankruptcy» that highlight subjectivation processes and «timely attitudes.» A discussion of propositions about commoning, permaculture and history «from below,» in collaboration with Iain Boal, London-based social historian of science & technology and activist historian of commoning, as well as catalyst of the Retort collective.

 

Το commoning έχει μακρόχρονη ιστορία στη ριζοσπαστική θεωρία και πρόκειται για έννοια που εξελίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από τους MidnightNotes, Retort, GeorgeCaffetziz, SilviaFederici, PeterLinnebaugh κ.α. Ποικίλες εφαρμογές αυτής της έννοιας προσφέρουν μια εναλλακτική βάση για τοπικοποιημένη αυτονομία μέσα σε παγκοσμιοποιημένα δίκτυα ανταλλαγής.

Ως βιώσιμο μοντέλο καλλιέργειας τροφής (“δάση κατάλληλα προς βρώση”), η περμακουλτούρα προσφέρει μια εναλλακτική μορφή παραγωγής. Επιπλέον, ως σύνολο μεθόδων, αξιών και προσανατολισμών, υποδεικνύει κατάλληλες συνθήκες και δυνατότητες για “καλλιέργειες βιωσιμότητας”.

Η ιστορία «από τα κάτω». Η ιστορία όπως γνωρίζουμε, γράφεται από τους νικητές. Οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές ενισχύονται με περιγραφές του τύπου “το τέλος της ιστορίας” και με την κατακλείδα “δεν υπάρχει εναλλακτική λύση”. Πώς μπορούν διάφορες μορφές καλλιτεχνικής πρακτικής και παραγωγής να συγκεράσουν παρελθόν και παρόν στον επαναδραστηριοποιημένο χρόνο του Τώρα;

Διοργανωτής του πάνελ: Gene Ray

 

 

Commoning: Following the publication of Hardt and Negri’s Commonwealth, notions of the «common(s)» have become fashionable and are perhaps being prepared for neutralizing appropriations in reactionary contexts. But commoning has a long history in radical theory and has been developed over decades by Midnight Notes, Retort, George Caffentzis, Silvia Federici, Peter Linnebaugh and others. Diverse practices of commoning offer an alternative basis for localized autonomy within globalized networks of exchange.

Permaculture: The anthropogenic biospheric meltdown now underway, which includes climate change, collapsing ecologies and mass extinction of species, exposes a fundamental and unsustainable irrationality in the logic of capitalism. As a sustainable model for growing food («edible forests»), permaculture offers an alternative mode of production. As a set of techniques, values and orientations, it also points to the conditions and possibilities for «cultures of sustainability.»

History «From Below»: History, we know, is written by the victors. The narratives that reinforce and celebrate existing structures of power distort, when they do not simply erase, the collective memory of those who have resisted domination. The neoliberal economic policies are underwritten by the «end of history» narratives of «there is no alternative.» How can artistic practices and productions help to constellate past and present in the re-activating time of the Now?

Panel organizer: Gene Ray

Gene Ray is Associate Professor in the CCC Master Programme at Geneva University of Art and Design/HEAD, where he teaches critical theory and is leading the research project «Emerging Cultures of Sustainability.» He is author of Terror and the Sublime in Art and Critical Theory and co-editor of Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique and, most recently, Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the “Creative Industries” .