Νοέ9. | 2:51

Καλλιεργώντας δεξιότητες καινοτομίας*

5/11 | Γίωργος Παπαδάκης

*Ποιος είναι ο ρόλος των δεξιοτήτων καινοτομίας στην σύγχρονη εποχή και πως μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν τέχνη, τεχνολογία και επιστήμη;*

*What is the role of creative and innovative skills in the contemporary world and how can they be cultivated through educative programs that combine art, technology and science?*

 


Στην ομιλία επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα της biennale “Και τώρα τι;”, μέσω αναφοράς σε παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών. Διερευνάται ο αντίκτυπος των προγραμμάτων στην ικανότητα των εκπαιδευομένων να συνδράμουν στην κοινωνία του 21ου αιώνα και να ανταπεξέλθουν στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του.

The talk tries to respond to biennale’s question “now what?” using examples of contemporary educational programs from cultural foundations. It refers to creativity and innovation skills and presents recent examples of cultural institutions, examining how these educational activities cultivate these skills. Finally, there will be a summary of the problems in the organization of such educational activities by European cultural organizations.